Provera efekata programa redukcije stresa zasnovanog na mindfulness-u na srpskom uzorku

Istraživanje je sprovela grupa autora sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu: prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden, doc. dr Ivana Peruničić Mladenović i Matija Gvozden.

Tema:

Pojam pune svesnosti (majndfulnesa) dobija na značaju poslednjih decenija u oblasti mentalnog zdravlja. Cilj ovog rada jeste provera efikasnosti Programa redukcije stresa zasnovanog na punoj svesnosti Džona Kabat-Zina (MBSR; Mindfulness Based Stress Reduction Program) na srpskom uzorku. Iako je program višestruko validiran i ima snažnu empirijsku podršku kada je reč o radu sa širokim spektrom psihičkih tegoba, njegova efikasnost do sada još uvek nije bila proverena na srpkom uzorku. Pored opšte populacije, ovo istraživanje takođe unapređuje korpus znanja kada je reč o razvoju pune svesnosti kod budućih psihoterapeuta.

Rezultati:

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 276 edukanata racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije od kojih je 180 bilo u eksperimentalnoj a 96 u kontrolnoj grupi (87% uzorka su činile žene i prosečan uzrast je bio 32 godine). Program je trajao 8 nedelja i mere su uzete u dve vremenske tačke – neposredno pre početka programa i nedelju dana nakon završetka programa. Za merenje pune svesnosti, ruminativnog stila mišljenja, uvida u psihološka stanja, disfunkcionalnih osećanja depresije, anksioznosti i stresa, kao i tri grupe pozitivnih osećanja (opuštenosti, aktiviranja i zadovoljstva) koristili su se upitnici koji su višestruko validirani i koji su se pokazali kao pouzdano sredstvo merenja.

Zaključak:

Program ostvaruje efekte srednje do velike veličine kada je reč o unapređenju pune svesnosti i redukciji ruminativnog mišljenja, kao i u redukciji negativnih osećanja (posebno depresije i stresa) i povećanju pozitivnih osećanja (posebno osećanja opuštenosti i zadovoljstva).

Sprovedeno istraživanje potvrđuje efektivnost MBSR programa kada je reč o redukciji disfunkcionalnih obrazaca mišljenja. Takođe, program se pokazao kao efikasan kada je reč o redukciji negativnih i povećanju intenziteta pozitivnih emocionalnih stanja.

Sprovedeno istraživanje takođe podcrtava značaj povećanja pune svesnosti psihoterapeuta u edukaciji kao važnog činioca mentalnog zdravlja, jer je dobro mentalno zdravlje terapeuta preduslov pružanja efektivne pomoći terapijskim klijentima.